วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551

พระราชประวัติรัชกาลที่8พระนาม : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

พระนามเต็ม : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลอดุลยเดช วิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามินทรอธิราช พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย

พระราชสมภพ : วันอาทิตย์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ณ เมืองไฮเต็ลเบิร์ก ประเทศเยอรมันนีตรงกับวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๖๘ พระโอรสของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์และพระราชชนนีศรีสังวาลย์ โดยทรงมีพระพี่นางและพระเจ้าน้องยาเธอร่วมพระชนกชนนีอีก ๒ พระองค์คือ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา และสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช

เสวยราชสมบัติ : เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗ รวมสิริดำรงราชสมบัติ ๑๒ ปี

พระราชโอรส-ราชธิดา : ไม่มี

สวรรคต : เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ รวมพระชนมพรรษา ๒๑ พรรษา

วัดประจำรัชกาล : ไม่มี


ตราประจำรัชกาล :


เหตุการณ์สำคัญ

พ.ศ. ๒๔๗๗
-ตั้งกรมศิลปากร

พ.ศ. ๒๔๗๘
-ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา
-กำเนิดโรงเรียนเทศบาล
-ให้ข้าราชการแต่งกายแบบสากล
-เริ่มทดลองปลูกยาสูบพันธุ์เยอร์วิเนียทางภาคเหนือ

พ.ศ. ๒๔๗๙
-ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ
-เริ่มโครงการก่อสร้างทางหลวง ๕ ปีแรก

พ.ศ. ๒๔๘๐
-เริ่มแก้ไขสนธิสัญญากับนานาประเทศครั้งใหม่
-เริ่มให้มีการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์

พ.ศ. ๒๔๘๑
-ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า
-สร้างท่าเรือกรุงเทพ คลองเตย

พ.ศ. ๒๔๘๒
-ประกาศใช้ประมวลรัษฎากรฉบับแรก
-เปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย ”
-สร้างกรีฑาสถานแห่งชาติ
-จัดตั้งธนาคารชาติ
-ตราพระราชบัญญัติการทำสวนครัว

พ.ศ. ๒๔๘๓
-สร้างวัดพระศรีมหาธาตุ
-ตั้งบริษัทไทยเดินเรือทะเล และบริษัทประมงไทย
-ก่อตั้งนิคมสร้างตนเองแห่งแรกที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
-เริ่มงานสร้างพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยครั้งแรก
-เกิดกรณีพิพาทอินโดจีนกับฝรั่งเศส

พ.ศ. ๒๔๘๔
-เริ่มใช้วันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่เริ่มจัดการศึกษาผู้ใหญ่
-ห้ามนุ่งโจงกระเบน
-เลิกใช้บรรดาศักดิ์
-ญี่ปุ่นส่งกำลังเข้าประเทศไทย เมื่อ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
-ทำสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่น
-สงครามมหาเอเชียบูรพา
-เกิด "เสรีไทย" เพื่อต่อต้านญี่ปุ่น

พ.ศ. ๒๔๘๕
-ประกาศสงครามอังกฤษและอเมริกา
-เปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
-ประกาศใช้พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ
-ปรับปรุงการใช้ภาษาไทย ( ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม )
-ตั้งมหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
-ตั้งกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๔๘๖
-ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-ตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. ๒๔๘๘
-ประกาศใช้พระราชบัญญัติครู
-เลิกใช้ธนบัตร ราคา ๑,๐๐๐ บาท
-สงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบ
-ประกาศว่าการประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะ

พ.ศ. ๒๔๘๙
-ทำสัญญาสมบูรณ์แบบกับอังกฤษ
-เสด็จสวรรคตเมื่อ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

ไม่มีความคิดเห็น: